Lördag 29 februari 2020

Lokaltidningen

Artförbud skapar oro hos odlare

Sedan i höstas är det straffbart att odla, sälja eller på annat sätt hantera de 49 arter som EU listat som invasiva arter och som hotar vår miljö. Men informationen om den nya lagen har varit bristfällig och därför har nu ett nordiskt samarbete startats av fritidsodlingens riksorganisation, FOR.

LÄNET · Published maj 7, 2019 at 12:15

Ökade transporter av både gods och människor i världen har inneburit att både växter och djur lättare kan förflyttas mellan länderna. Samtidigt befaras ökade temperaturer på grund av växthuseffekten bidra till att främmande växter och djur lättare kan etablera sig i nya områden och slå ut de inhemska arterna.

I augusti 2018 ändrades miljöbalken så att länsstyrelsen eller i vissa fall kommuner blir tillsynsmyndighet för att se till att bestämmelserna om invasiva arter följs. Myndigheterna har nu också fått befogenhet att gå in på privat mark för att se om lagen efterlevs.

Hittills har inget företag eller privatperson anmälts för att ha brutit mot lagen. Myndigheterna har valt att i början gå försiktigt fram. Trots det oroas ändå många fritidsodlare för följderna av den nya lagen.

– Vi märker att det finns en stor oro bland fritidsodlare när det kommer till invasiva främmande arter samtidigt som nästan all information som myndigheterna har plockat fram är riktade mot kommuner och länsstyrelser, säger Inger Ekrem, förbundsordförande för fritidsodlingens riksorganisation, FOR, och fortsätter:

– Det här är en fråga som är svår att sätta sig in i som privatperson. Vi märker att det råder stor förvirring över vilka växter som är förbjudna att odla enligt lag och vilka som inte är det och hur dessa invasiva främmande växter ska hanteras. Därför är vi glada över att få starta ett nordiskt projekt för att räta ut några av de frågetecken som råder.

Projektet har ett särskilt fokus mot att sammanställa information till fritidsodlare kring bekämpning, igenkänning och vilka växter som bör undvikas. Det finns nåmligen långt fler arter än de 49 som EU-listat som invasiva som kan förändra vår miljö om de kommer ut i naturen. Ett exempel är blomsterlupiner som sprids snabbt och som konkurrerar ut alla andra arter där de växer. Lupinerna finns inte med på EU:s lista och är ännu inte förbjuden att handha. Dit hör däremot Tromsöloka som finns i trädgårdar och även vilt växande häruppe i norr.

Artdatabanken arbetar också med att ta fram en nationell lista på invasiva arter. Den beräknas vara klar om några år. Syftet med listan är att ta fram vilka arter som kan påverka miljön mest.

Så förhindrar du spridning

  • Släng aldrig trädgårdsavfall (växter, kompost, jord, damm- eller akvarievatten) i naturen. Växtdelar och fröer ska förbrännas.
  • Anmäl till Artdatabanken om du hittar en invasiv art.
  • Läs mer om invasiva främmande arter på www.naturvardsverket.se eller www.havochvatten.se.

Klarade Ungdomsvasan

BLATTNICKSELE Alla femton elever på Blattnicksele skola som åkte ner till Dalarna för att tävla i Ungdomsvasan klarade loppet trots tidigare farhågor om isiga skidspår. – Det var...

Sjukstugan bygger om för patienter och personal

ÅSELE Just nu pågår byggnationer på Åsele sjukstuga. Man håller både på att bygga om labbet och göra ett blodtrycksrum. – Det känns roligt att få göra det bättre för patienterna,...

Lappbyn och samebyn har lika stor rätt

LYCKSELE Vapstens lappby har lika stor rätt till renskötsel som Vapstens sameby. Lycksele tingsrätts dom innebär att de inflyttade nordsamerna inte längre kan anses sig ha...