Lördag 19 september 2020

Lokaltidningen

Nu är det hög tid att samarbeta

Ledare · Published mar 25, 2020 at 01:15

Att alltfler inlandskommuner inte längre klarar sina lagstadgade uppdrag är mer regel än undantag. Ändå görs alldeles för lite som kan anses som hållbara och långsiktiga lösningar från statligt håll för att möta de samhällsutmaningar som kommunerna står inför, och som gör vårt land mer och mer orättvist.

Samhällsförändringarna går snabbt. Likaså det globala utmaningarna som också berör oss i Norrlands inland. Det politiska systemet är trögt. Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras. Politiker är också i allt för stor utsträckning fast i sina partiers ideologier för att vare sig se behov eller möjligheter i nya sätt att möta framtiden.

Detta i kombination att man tvingas förhålla sig i allt mer ansträngande budgetar gör att vi börjar vara ett u-land när det gäller innovationer inom verksamheter som faktiskt bär upp våra samhällen, men som inte är intressant för marknaden. Det som kostar mer än det smakar. Åtminstone så länge det görs på invanda sätt.

En del av er känner till att jag var högst delaktig till att staten backade på beslutet att flytta nio lokala skattekontor till närmaste residensstad. Men det få av er vet är hur många icke genomförbara initiativ jag sedan tagit för att fortsätta förändra svensk politik med ökat medborgarinflytande och modeller för samverkan mellan stat, kommun, näringsliv och civilsamhälle. Detta med anledning att jag tror starkt på att någon kommun behöver gå före och prova nya sätt att klara samhällsutmaningar, utan att politiken står i vägen.

Tänk hur bra det vore med ökade möjligheter för samverkan mellan kommuner, men också lokalt inom varje kommun. Tänk också hur bra det vore om man tog tillvara medborgarnas engagemang, istället för att tvingas ta beslut som gör att engagemanget slocknar. Tror till exempel att Vilhelmina kommun vore som klippt och skuren som pilotkommun. Någon kommun måste nämligen ges möjlighet att prova nya vägar. Kommunutredningar i all ära, men hur vore det att kombinera dessa statliga utredningar med lite learning by doing?

Det är uppenbart att det behövs nya visioner för svensk glesbygd likväl som ökad innovationskraft för att klara svensk välfärd. I den processen kan kommunen fungera som nätverksaktör och arena för samförståndsbygge och systematisera samarbete. Merparten av kommuner i inlandet är tydligen för små för statens ansvar, men lagom stora för att ta fram nya sätt att möta välfärdsuppdraget i samverkan med lokala aktörer och med stöd gällande tekniska och sociala innovationer. Nu är hög tid att ta tillvara kraften och innovationerna i de lokala samhällena för att klara de nationella utmaningar vi står inför.

Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras.

Hur främjar vi barn och ungas psykiska hälsa?

Vårt uppdrag från regionfullmäktige är att genom medborgardialog och i samverkan med kommuner och andra aktörer i samhället ta fram underlag vad som kan göras för att främja barn...

Landsbygden först fossilfri

Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

Folkvalda ska göra sitt jobb!

Som många andra har jag en stuga, ett gammalt torp i inlandet. Min el levereras av Vattenfall. I våras kom jag ihåg den omteckningsrätt som finns i avtalet. Jag utnyttjade den och...

Likvärdig skola är en utopi

När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?

Demokratiskt underskott i riksdagen - för få äldre!

Åldersgruppen 65 år och äldre är kraftigt underrepresenterad i politik på nationell nivå. Äldrefrågor har sedan lång tid satts på undantag och saknas därför i den politiska...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport