Fredag 30 juli 2021

Lokaltidningen

I ett biskopsbrev om klimatet har skogen ett egenvärde i relation till Gud genom att Gud älskar sin skapelse. Det är ett argument för att ända skogsbruket och sluta kalavverka, anser ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan). Foto: PIXABAY

ViSK vill bestämt bevara den biologiska mångfalden

Insändare · Published jun 24, 2021 at 01:15

Företrädare för Svenska kyrkans skogsvård anser att de har satt upp höga ambitioner genom att leva upp till rådande certifieringsstandard för skogsbruk i de flesta stift, vilket inte räcker.

Då vår biologiska mångfald är hotat behöver kyrkan ändra nuvarande system i kyrkoordningen, där det står att Prästlönetillgångarna som är drygt 3 procent av kyrkans resurser ska förvaltas så effektivt som möjligt med bästa möjliga ekonomiska avkastning. Från 1950 har cirka 60 procent av Sveriges produktiva skogsmark kalavverkats och ersatts med mer eller mindre monotona produktionsskogar.

Enligt den grundsyn som biskoparna lyfter fram i Ett biskopsbrev om klimatet har skogen ett egenvärde i relation till Gud genom att Gud älskar sin skapelse. Denna grundhållning borde motivera Svenska kyrkan till ett ambitiöst arbete för att bevara naturen.

ViSK vill att Kyrkan ska avsätta minst 20 procent av sitt innehav till naturvärden genom att avstå skogsbruk i känsliga områden för den biologiska mångfalden, i tätortsnära områden för människors hälsa och rekreation, och i intresseområden för vårt urfolk där skyddsvärda skogar finns som ett led i försoningsarbetet. Dessa skogar bör omvandlas till kyrkoreservat, i ständigt skydd av Svenska kyrkan som förvaltare.

ViSK vill att formuleringarna i Kyrkoordningen angående förvaltningen av prästlönetillgångarna skrivs om. Den biologiska mångfalden, ekosystemets ramar och kulturvärde ska vara styrande för hur skogen sköts, inte den ekonomiska avkastningen.

ViSK vill att Svenska kyrkan bör inrätta ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald i skogen, kunskapsuppbyggnaden om skogar med särskilt höga naturvärden måste intensifieras och fördjupas i samråd med Urfolk och aktuell forskning.

ViSK vill att Svenska kyrkan ska efterleva sitt åtagande gentemot Agenda 2030, ILO 169 och ta hänsyn till barnkonventionen. Rösta på ViSK vänstern i Svenska Kyrkan.

Mona Olsson

Ordförande ViSK Miljöutskottet ViSK

Monica Lindmark

Luleå stift

Lena Nordqvist

Luleå stift

Marie Buhr

Härnösands stift

Henry Svonni

Härnösands stift

Bygg sommarkafé av vackra trähus i Malå

Det vackra huset i nationalromantisk stil i Malå skulle väl kunna bli ett trevligt sommarkafé och en ny turistbyrå? Låt byggelever från gymnasieskolan få göra renoveringspraktik...

"Hallå hallå!" Ingentäckning...

Att kunna ringa, mejla och skicka post borde vara ett demokratiskt grundkrav i HELA Sverige år 2021

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

Utanförskapet måste minskas

Statens roll måste återigen förstärkas för att säkra trygghetssystem i ett alltmer oroligt samhälle.

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!
Läs om
Min sommarpärla
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar