Måndag 21 september 2020

Lokaltidningen

Vårdskulden behöver en plan

Insändare · Published sep 9, 2020 at 01:15

Följdverkningarna av coronapandemin är mycket tydlig när det gäller antalet patienter som behöver vänta på sin vård. Totalt väntar 6191 länsbor på att få sin operation/åtgärd (SKR juli). Vårdgarantin uppfylls endast till 43 procent. Västerbotten likt hela riket har en stor vårdskuld att hantera.

Nu krävs det politisk handling och en plan för att hantera vårdskulden. En sådan saknas i dagsläget och behöver snarast tas fram. Planen behöver kartlägga exakt hur stor vårdskulden är och vad som behöver göras för att få den att försvinna.

En ny nationell kömiljard med start i höst hade varit mycket önskvärd. Den som gällde under 2019 gav mycket bra effekt med kortade köer i länet. Från att köerna legat bland de sämsta i Sverige så förändrades situationen, på bara tre månader då kömiljarden kom på plats, kraftigt. De ekonomiska incitamenten från kömiljarden verkar ha fungerat precis som det var tänkt. Vid nästa kömiljard behöver regionen se till att en större del av vinsterna kommer verksamheten till del för att stärka upp incitamenten ytterligare att korta köerna.

De sjukvårdsregionala samarbetena i och mellan landets regioner behöver stärkas. Det behövs en nationell modell för vårdlotsar. Det handlar inte bara om den traditionella vårdkapaciteten, utan om att bygga hela vårdkedjor och nyttja digitaliseringens möjligheter. Andra förslag från Moderaterna är att dra nytta av de förändrade arbetssätten som digitaliseringen medfört. Går det att nyttja distanskonsultationer i högre omfattning än tidigare. Det sparar både tid och resurser för personal och patienter.

På sikt är det enda rimliga en köfri vård.

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Hur främjar vi barn och ungas psykiska hälsa?

Vårt uppdrag från regionfullmäktige är att genom medborgardialog och i samverkan med kommuner och andra aktörer i samhället ta fram underlag vad som kan göras för att främja barn...

Landsbygden först fossilfri

Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

Folkvalda ska göra sitt jobb!

Som många andra har jag en stuga, ett gammalt torp i inlandet. Min el levereras av Vattenfall. I våras kom jag ihåg den omteckningsrätt som finns i avtalet. Jag utnyttjade den och...

Likvärdig skola är en utopi

När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?

Demokratiskt underskott i riksdagen - för få äldre!

Åldersgruppen 65 år och äldre är kraftigt underrepresenterad i politik på nationell nivå. Äldrefrågor har sedan lång tid satts på undantag och saknas därför i den politiska...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.