Lördag 23 mars 2019

Lokaltidningen

Hyrpersonalkostnaderna är ett av de områdena vi kan aktivt sörja för att minska, och detta är viktigt också ur ett resultatperspektiv anser, Petter Nilsson (SD), gruppledare Region Västerbotten och Katrin Larsson (SD), politisk sekreterare Region Västerbotten. Foto: Foto: PIXABAY

Sverigedemokraterna vill ta itu med skenande kostnader för dyr hyrpersonal

Insändare · Published mar 13, 2019 at 01:15

Sverigedemokraterna menar att det är nu vi måste ta krafttag mot hyrpersonalkostander, i ljuset av att regionen idag inte betalar moms på bemanningsföretagsfakturorna – och att detta i förlängningen kommer medföra en ökning om 25% eller minst 50 miljoner kronor på hyrpersonalkostanderna.

När Högsta förvaltningsdomstolen(HFD:7270-17) prövade bemanningsföretaget Medicuras överklagande av skatterättsnämndens beslut om förhandsbesked om mervärdesskatt tydliggjorde HFD att uthyrning av vårdpersonal inte undantas från skatteplikt till mervärdesskatt, med stöd av praxis från EU.

Eftersom EU-rätt är att anse som en högre instans vad gäller denna skatterättsliga reglering, är beslutet att anse som tämligen väl grundat.

Hyrpersonalkostnaderna är ett av de områdena vi kan aktivt sörja för att minska, och detta är viktigt också ur ett resultatperspektiv.

Region Västerbottens verkamhetskostnader har alltså gått back med motsvarande 500 miljoner kronor. Det är att anse som väldigt mycket medel. Genom en aggressiv finanspolicy och tur, lyckades emellertid finansförvaltningen gå plus motsvarande 500 miljoner kronor genom att spekulera med skattebetalarnas pengar. Det bör nämnas vad gäller finanspolicy att Stockholms Läns Landsting – med betydligt större besparingar lyckades gå plus på verksamheten men backade lika mycket med värdepappershandel. Deras ekonomiska resultat fastställdes alltså på diametralt motsatt sätt jämte oss i Region Västerbotten. Region Stockholm har omfattande resurser, och i ljuset av det är det skäligt att anta att deras finansförvaltning är mer välmeriterad än Region Västerbottens.

För att summera är vårt ekonomiska resultat inför 2020 tämligen bräckligt, och finansspekulation är inte en pålitlig inkomst. Sverigedemokraterna menar att det är en god idé att se över sätt att minska mängden hyrpersonal med anledning av den förestående fördyringen av hyrpersonal.

Idag tillämpar Region Västerbotten 6 månaders karens. Detta finns inskrivet i vårt ramavtal för inhyrning av specialistläkare och specialistsjuksköterskor och innebär att uthyrd personal inte får ha någon anställning eller varit anställd under de senaste 6 månaderna inom Region Västerbotten. Vi menar att karensverktyget är bra, och att det går att vidareutveckla dels till andra yrkesgrupper, dels utöka karenstid för vissa yrkesgrupper. Läget är nu att bedöma som akut.

Vi måste ta krafttag mot hyrpersonalkostander och användandet av hyrpersonal för att säkra regionens tämligen bräckliga resultat.


Petter Nilsson (SD)

gruppledare Region Västerbotten

Katrin Larsson (SD)

politisk sekreterare Region Västerbotten 

Hela Sverige ska leva tycks bara gälla för halva Sverige

Landsbygden har lite trevande kommit in i den politiska diskussionen. Ofta hör vi företrädare för mera urbant inriktade partier och organisationer bekänna att de älskar...

Inlandsupproret har startat!

Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Sverigedemokraterna vill ta itu med skenande kostnader för dyr hyrpersonal

Sverigedemokraterna menar att det är nu vi måste ta krafttag mot hyrpersonalkostander, i ljuset av att regionen idag inte betalar moms på bemanningsföretagsfakturorna – och att...

Vården går bet utan invandrare

Ibtisam Mohammed från Eritrea utbildade sig till läkare i Libyen, där hon också har arbetat som akutläkare. Sedan tio månader bor hon i Sverige. Nu läser hon svenska och hoppas om...

Kvinnan ingen handelsvara!

Trots att Sverige sedan 20 år tillbaka har en sexköplagstiftning att vara stolt över, tar sexhandeln sig ständigt nya uttryck. Härom veckan avslöjade TV-programmet ”Veckans brott”...

Vill vi ha ett kontantfritt land?

Det finns inget uttalat beslut att Sverige ska bli kontantfritt men ändå händer det. Orden kommer från en politiskt engagerad man som lever en generation över min. Jag, hajar...