Onsdag 23 juni 2021

Lokaltidningen

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Insändare · Published maj 12, 2021 at 01:15

Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna norm. För Centerpartiet är det en självklarhet att hela Sverige ska leva. Ska hela Sverige leva måste hela Sverige också vara kompetent. Och då är skolan helt avgörande. En by utan skola är en fattigare by. 

Men Sveriges små skolor är hotade. Allt fler läggs ner när kommuner vill spara pengar eller när kraven för att driva skola blir för stora. Fristående initiativ kan vara räddningen för många små skolor när det offentliga lägger ner. Men det ska inte heller vara så att kommuner stänger små skolor för att det är för besvärligt att ha dem kvar.

Skolverkets generaldirektör menar att en skola, för att kunna leva upp till dagens lagkrav och ha en budget i balans, sannolikt behöver ha runt 500 elever. Verkligheten är att hälften av alla skolor i Sverige har under 200 elever. Vi har skapat ett regelverk som inte svarar upp mot verkligheten. 

Här behöver vi tänka om. Vi måste acceptera att vi har det landet vi har. Det ser ut som det gör: urbant och ruralt. Så vill vi ha det. Men då måste vi också se glesbygdsskolornas perspektiv. Vi ska ha hög kvalitet, men också en skola som kan se den enskilda elevens behov och förutsättningar. Barn ska inte behöva pendla i timmar för att gå i skolan.

Medan Skolsverige går mot allt större enheter får vi konstatera att det inte finns någon grund för att hävda att stora skolor per definition är bättre när det kommer till utbildningskvalitet. För några elever kan det säkert vara det. Men för andra är små sammanhang med färre elever en fördel. Ibland bör skolskjutsen helt enkelt gå från centrum ut till byskolan i stället för att gå från byn till centrumskolan. 

Svensk skola ska utmana normer. Men skolans egna normer ifrågasätts sällan. Idén om stora skolor som det bästa har dominerat skoldebatten och regelutvecklingen. Men det finns inget forskningsstöd för att det skulle vara bättre. Det som stänger små skolor är i stor omfattning statliga pekfingrar och kommunala besparingar. 

Små skolor förknippas oftast med glesbygd. Men de finns över hela Sverige. Från Västerbottens glesbygd till Stockholms skärgård och Helsingborgs innerstad. Små skolor är inget konstigt. Det är en del av det normala. Det Centerpartiet vill se är därför inte heller att små skolor får undantag från dagens regler. Vi vill att normen förändras så regelverk inte bygger på att skolan är stor. 

Centerpartiet har fem konkreta förslag för att skapa bättre förutsättningar för eleverna på Sveriges alla små skolor:

•En stor andel av landets skolor har åldersblandade klasser. Men på lärarutbildningarna undervisas det inte i denna undervisningsform. Lärarstudenter måste få kännedom om och möjlighet att testa att undervisa klasser där flera årskurser blandas.

•Skolverket måste ge tydliga rekommendationer och stöd som underlättar för små skolor. I dag har Sveriges minsta skolor sämre möjligheter till anpassat stöd från våra centrala skolmyndigheter än stora skolor. Trots att stora skolor i sig har bättre grundförutsättningar att ha anställda med specialkunskap inom olika områden.

•Ge Skolverket i uppdrag att ta fram faktaunderlag kring små skolors kvalitet och särskilda utmaningar för att skapa underlag för utveckling av skolans regelverk. Ett ökat faktaunderlag skulle även utmana normen om stora skolor inom Skolverket.

•Det ska vara möjligt att låna lärare hos andra huvudmän så att en liten landsbygdsskola till exempel kan använda en engelsklärare från den kommunala skolan i centralorten. I dag är det inte tillåtet vid fysisk undervisning. Vid distans- och fjärrundervisning är det tillåtet. Detta skulle öka tillgången till legitimerade lärare i små skolor.

•Staten och samhället ställer stora krav på skolorna. Det är på många sätt bra. Men det måste bli större flexibilitet i hur insatser ska genomföras så att små skolor får rimliga arbetsvillkor.

Fokus ska vara på resultat och inte detaljstyrning. Exempel på insatser där små skolor behöver kunna anpassa verksamheten inkluderar till exempel tillgång till elevhälsa och skolbibliotek.

Svensk skola ska passa hela Sverige. Det borde vara en självklarhet. Därför fortsätter Centerpartiet driva på för ett skolsystem som accepterar och möjliggör mångfald. Både då det gäller elever och då det gäller skolformer. Det gör Sverige, hela Sverige, rikare och smartare.

Niels Paarup-Petersen

riksdagsledamot (C)

projektansvarig för

Policyutveckling för små skolor

Madelaine Jakobsson

kommunstyrelsens ordförande

Nordmaling (C)

initiativtagare till

Policyutveckling för små skolor

Fredrik Christensson

riksdagsledamot (C)

skolpolitisk talesperson

Vi måste acceptera att vi har det landet vi har. Det ser ut som det gör: urbant och ruralt. Så vill vi ha det. Men då måste vi också se
glesbygdsskolornas perspektiv. Vi ska ha hög kvalitet, men också en skola som kan se den
enskilda elevens behov och förutsättningar.

Skogsbränder kan undvikas

Nu är sommaren här och om den blir lika varm och torr som för tre år sedan är risken för skogsbränder stor. Men både allmänhet och skogsägare i Västerbotten kan bidra till att...

Vi måste ruska om tillsammans

Utan en levande lands- och glesbygd klarar vi inte klimatomställning och Hela Sverige varken att leverera eller leva.

Feminister ignorerar förslossningsvården

Kristdemokraterna värnar BB i Lycksele. Barnmorskeförbundet är tydliga – personalförsörjningen måste lösas långsiktigt. Enligt dem saknas fem barnmorskor i Lycksele, och därtill...

Samverka för ökad folkhälsa

Vi behöver vara medveten om orsakerna till att den ena föreningen efter den andra klappar ihop.

ViSK vill bestämt bevara den biologiska mångfalden

Företrädare för Svenska kyrkans skogsvård anser att de har satt upp höga ambitioner genom att leva upp till rådande certifieringsstandard för skogsbruk i de flesta stift, vilket...

Analys om landsbygden saknas

Statistik kan tydligen ge även högt bildade människor tunnelseende.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar