Lördag 19 september 2020

Lokaltidningen

För skogsägare är det både ljust och mörkt. Foto: PIXABAY

Skogsägare har mycket att ta hänsyn till

Insändare · Published mar 25, 2020 at 01:15

Det totala hyggesarealen i dag torde vara betydligt mindre i dag än på 80- och 90-talen.
Så den totala matmängden är mindre. Och om löv sett som älgmat ska få en möjlighet att växa till så torde målet behöva vara att hålla en låg älgstam.

Normalt röjnings avstånd är cirka 1,8 meter - sträck ut armarna så vet du. Det är ett gammalt antaget mått. Efter att med sekatör klippt till cirka 6000 tallar toppätna andra och tredje året efter plantering i månads skiftet oktober november så känns det inte så kul.

Men vi ska ta hänsyn till turistnäringen, jakten, älgen och produktionen av virke. Dessutom ska vi ta hänsyn till knäckesjuka som sprids via asp och törskatesvamp. Dom dör och rådet är att röja bort dom. Snöbrott torde också vara en inkörsport för svampangrepp. Och ett lite glesare bestånd torde stå emot vind och snö bättre . Så det är många faktorer som spelar in. Men det är en följd av klimatförändringen kanske! Det är inte lätt att vara skogsägare!

Skogsägare

Hur främjar vi barn och ungas psykiska hälsa?

Vårt uppdrag från regionfullmäktige är att genom medborgardialog och i samverkan med kommuner och andra aktörer i samhället ta fram underlag vad som kan göras för att främja barn...

Landsbygden först fossilfri

Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

Folkvalda ska göra sitt jobb!

Som många andra har jag en stuga, ett gammalt torp i inlandet. Min el levereras av Vattenfall. I våras kom jag ihåg den omteckningsrätt som finns i avtalet. Jag utnyttjade den och...

Likvärdig skola är en utopi

När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?

Demokratiskt underskott i riksdagen - för få äldre!

Åldersgruppen 65 år och äldre är kraftigt underrepresenterad i politik på nationell nivå. Äldrefrågor har sedan lång tid satts på undantag och saknas därför i den politiska...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport