Söndag 18 augusti 2019

Lokaltidningen

Eleverna på sameskolan i Tärnaby riskerar att få mindre möjligheter att utveckla sina samiska språkkunskaper de har rätt till. Foto: ARKIV

Fel med avveckling av Tärnabys Sameskola

Insändare · Published jul 12, 2019 at 08:15

Med respekt för Sametingets status som självständigt demokratiskt organ, vill vi uttrycka vår oro över det beslutet som majoritetspartierna i Sameskolstyrelsen tagit när de valt att  nedmontera Dearnan saemieskuvle.

Tärnabys sameskolan är den enda sameskolan på sydsamiskt område av och en av de fem sameskolor som finns i den svenska delen av Saepmie.

Vi har förstått att detta utbildningscentra varit viktigt inte bara för språklig träning, utan även för identitetsskapande och självförtroende hos barnen eftersom dess pedagogik varit kopplad till samisk historia, världsåskådning och traditionella kunskaper.

Denna skola är, i likhet med de andra sameskolorna, resultatet av en mödosam kamp för rättigheter och milstolpar i den svåra vägen som urfolk fått vandra för att få nationalstater om än motvilligt, att erkänna urfolkens rätt till egna pedagogiska.

Därför är sameskolorna viktiga utposter för urfolkens framtid. En alltmer hotas framtid  takt med att territorier och världar som helhet krymps och hotas av en homogeniserande och expanderande nykoloniala globalisering.

Vi vet att beslutets bakomliggande orsaker är kopplade till Sameskolstyrelsens begränsade anslag men finner det oerhört paradoxalt att beslutet på utarmning tas just under året som FN valt som Internationella Året för Ursprungsfolkensspråk.

Detta med tanke på att FN:s Permanenta Forum för Urfolk konstaterat att minst 40% av de c.a. 6700 urfolksspråken som talas i världen riskerar att dö ut och enligt en del språkexperter upphör ett urfolksspråk att existera var tredje månad.

Därför vänder vi oss till Sameskolstyrelsen för att bedja om en omprövning av beslutet. Om detta inte sker är vi rädda att de berörda barnens mänskliga rättigheter skulle kränkas.

Något som skulle kunna ha som konsekvens att på sikt underminerades deras rätt att växa upp som självsäkra samiska medborgare med rätt att yttra sig på sitt hemspråk och i stånd att bli aktivt delaktiga i Saepmies och Sveriges samhällsbygge.

Feministiskt Initiativ vill även uppmana regeringen följande:

- Att utbildningsdepartementet höjer permanent Sameskolstyrelsens anslag så att myndigheten, istället för att stegvis nedmontera sameskolorna, kan fokusera på att tillgodose samiska barns behov och rättigheter till sin kultur och sitt språk och därmed bidra till en revitalisering av samisk kultur och språk.

- Att Utbildningsdepartementet ge Sameskolstyrelsen i uppdrag att
utveckla verksamheten vid samtliga sameskolor och tillhörande förskolor så att fler barn och elever får möjlighet att fullfölja sin förskole- och skoltid vid dessa.

- Att Kulturdepartementet ger Sametinget i uppdrag att på lämpligt sätt stödja Sameskolstyrelsens utveckling av verksamheten vid de fem sameskolorna inklusive förskolorna.

Sammanfattningsvis vill vi att svenska staten skall säkerställa de olika samiska språken som har status av både urfolks- och nationella minoritetsspråk.

Carmen Blanco Valer (F!)

Antirasistisk talesperson och globalt

engagerad urfolksaktivist med rötter i quechuafolket


 

Ett urspråk upphör existera var tredje månad.

C-kvinnorna: Lägg inte ner Stugan i Åsele!

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 19-06-28, fattades beslut om att säga upp hyresavtalet med Region Västerbotten angående särskilda boendet Stugan. Avtalet sägs upp när avtalstiden...

Norrmejerier – bör byta fokus!

Stefan Jansson, professor i cell- och molekylär biologi vid Umeå Universitet, har i sommar i en debattartikel pekat på att Norrmejerier använder gmo-fritt foder som en profilfråga...

Flickor med autism får sin diagnos senare än pojkar

Flickor med autism får ofta sin diagnos betydligt senare än pojkar. Förskolan spelar redan en viktig roll och för att stötta pedagoger presenterar vi två tecken på autism som ofta...

Låt skillnader bli styrkor

Jag vet inte om det beror på att jag lever med ett ständigt engagemang för ett sammanhållet och hållbart Sverige när jag kopplar ihop det jag hör på radion med läget i landet. Hör...

Ordningsvakter borde få bötfälla för nedskräpning

Att skräpa ner är olagligt sedan åtta år tillbaka och kan ge böter på 800 kronor. Ändå har försvinnande få i Västerbotten bötfällts för nedskräpning. Ett nytt förslag, som ger...

Låt inte demokratin förfalla

De många samtalen om demokrati och förtroende satte verkligen spår.