Söndag 15 december 2019

Lokaltidningen

Eleverna på sameskolan i Tärnaby riskerar att få mindre möjligheter att utveckla sina samiska språkkunskaper de har rätt till. Foto: ARKIV

Fel med avveckling av Tärnabys Sameskola

Insändare · Published jul 12, 2019 at 08:15

Med respekt för Sametingets status som självständigt demokratiskt organ, vill vi uttrycka vår oro över det beslutet som majoritetspartierna i Sameskolstyrelsen tagit när de valt att  nedmontera Dearnan saemieskuvle.

Tärnabys sameskolan är den enda sameskolan på sydsamiskt område av och en av de fem sameskolor som finns i den svenska delen av Saepmie.

Vi har förstått att detta utbildningscentra varit viktigt inte bara för språklig träning, utan även för identitetsskapande och självförtroende hos barnen eftersom dess pedagogik varit kopplad till samisk historia, världsåskådning och traditionella kunskaper.

Denna skola är, i likhet med de andra sameskolorna, resultatet av en mödosam kamp för rättigheter och milstolpar i den svåra vägen som urfolk fått vandra för att få nationalstater om än motvilligt, att erkänna urfolkens rätt till egna pedagogiska.

Därför är sameskolorna viktiga utposter för urfolkens framtid. En alltmer hotas framtid  takt med att territorier och världar som helhet krymps och hotas av en homogeniserande och expanderande nykoloniala globalisering.

Vi vet att beslutets bakomliggande orsaker är kopplade till Sameskolstyrelsens begränsade anslag men finner det oerhört paradoxalt att beslutet på utarmning tas just under året som FN valt som Internationella Året för Ursprungsfolkensspråk.

Detta med tanke på att FN:s Permanenta Forum för Urfolk konstaterat att minst 40% av de c.a. 6700 urfolksspråken som talas i världen riskerar att dö ut och enligt en del språkexperter upphör ett urfolksspråk att existera var tredje månad.

Därför vänder vi oss till Sameskolstyrelsen för att bedja om en omprövning av beslutet. Om detta inte sker är vi rädda att de berörda barnens mänskliga rättigheter skulle kränkas.

Något som skulle kunna ha som konsekvens att på sikt underminerades deras rätt att växa upp som självsäkra samiska medborgare med rätt att yttra sig på sitt hemspråk och i stånd att bli aktivt delaktiga i Saepmies och Sveriges samhällsbygge.

Feministiskt Initiativ vill även uppmana regeringen följande:

- Att utbildningsdepartementet höjer permanent Sameskolstyrelsens anslag så att myndigheten, istället för att stegvis nedmontera sameskolorna, kan fokusera på att tillgodose samiska barns behov och rättigheter till sin kultur och sitt språk och därmed bidra till en revitalisering av samisk kultur och språk.

- Att Utbildningsdepartementet ge Sameskolstyrelsen i uppdrag att
utveckla verksamheten vid samtliga sameskolor och tillhörande förskolor så att fler barn och elever får möjlighet att fullfölja sin förskole- och skoltid vid dessa.

- Att Kulturdepartementet ger Sametinget i uppdrag att på lämpligt sätt stödja Sameskolstyrelsens utveckling av verksamheten vid de fem sameskolorna inklusive förskolorna.

Sammanfattningsvis vill vi att svenska staten skall säkerställa de olika samiska språken som har status av både urfolks- och nationella minoritetsspråk.

Carmen Blanco Valer (F!)

Antirasistisk talesperson och globalt

engagerad urfolksaktivist med rötter i quechuafolket


 

Ett urspråk upphör existera var tredje månad.

Mer kött och mindre grönt på matbordet!

Jag och många andra tycker att man ska minska grönsaker på matborden. Kött innehåller många av de näringsämnena som vårkropp behöver, det är till exempel proteiner, vitaminer och...

SD målar en falsk Sverigebild

Massinvandring som slagit sönder nationen. Skjutningar och sprängningar var och varannan dag. En eskalerande otrygghet som steg för steg bryter ned vårt land.” Det är...

Är det klokt att nedrusta det som fungerar?

Tärnaby sjukstuga är en av Sveriges bästa enligt läkare Göran Wennenrborn och det tycker nog samtliga som bor och turistar här. Kom på något som är bra och gagnar bygden, istället...

Lite civilkurage vore klädsamt

Men sannolikt räcker det inte att lägga ner byskolor, förskolor och äldreboenden för att få budgetar i balans. Osthyvlarnas tid är över, nu behövs bödelns yxa, svärd och skoningslöshet.

Oklart om alla kommuner ser till barnens rättigheter

Efter att en fyraårig flicka mot sin vilja flyttats till sin biologiska pappa har Piteå socialtjänst och socialnämnd nyligen beslutat att inte verka för något umgänge mellan...

Ett öppet brev till regeringen

Har som en del av er ministrar vet haft en ambition att medverka till att tilliten mellan er som har makten och oss medborgare stärks.