Måndag 25 maj 2020

Lokaltidningen

Avloppskontrollen är en kassako för VVS-branchen

Insändare · Published sep 18, 2019 at 01:15

Anders Mårtensson, vd för VVS-fabrikanternas råd, vill som svar på mitt tidigare inlägg om övergreppen på de enskilda avloppen, försöka förminska övergreppen. Jag kan förstå att när branschen, med stöd av Havs-och vattenmyndigheten, har tvingat alla att bygga om sina tidigare fullt fungerande enskilda avlopp med naturlig rening för en totalkostnad av 8- 10 miljarder, så behöver branschen ett nytt sätt att tjäna pengar. Detta genom att kräva återkommande kontroll av de ibland avancerade tekniska lösningarna.

För att stötta VVS-fabrikanterna så går samtidigt Ann Lundström, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten ut i insändare och säger att avloppsvatten alltid måste renas.

Det är Riksdagen som stiftar lagarna. De har beslutat att ”det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön”. Med vattenområde avses ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

Noteras bör att det inte ens i ett vattenområde är totalförbud mot utsläpp. Att då såsom Ann Lundström hävda att alla utsläpp – även i en grusbacke - skall betraktas som vattenområde, är helt fel.

Det finns förvisso ytterligare en paragraf som kan motivera krav på särskild rening. Det är när det i det enskilda fallet kan påvisas att det finns risk för människors hälsa eller miljön. Det måste då ankomma på avloppsinspektören att visa vari dessa risker består - inte bara att i allmänna ordalag prata om risker.

Att det är Riksdagen som stiftar lagarna är en grundläggande demokratisk regel. Riksdagen består av delegater från hela landet med olika bakgrund och kunskaper. Riksdagen skall således bevaka att ny lagstiftning blir väl avvägd i förhållande till lagens syfte.

Havs- och Vattenmyndighetens uppgift är att ge råd och anvisningar som stöd till de lagar som Riksdagen beslutat – inget annat. Det ankommer inte på tillsynsmyndigheter att efter eget gottfinnande övertolka dessa. Allt sådant kan endast betraktas som kollektivt missbruk av tjänsteställning.

I avvaktan på att LPo lyckas ta sig in i riksdagen för att bevaka landsbygdens intressen, så hoppas vi att något annat parti driver frågan om Riksdagens oinskränkta lagstiftningsrätt. Bristen på tjänstemannaansvar har fått såväl myndigheter som enskilda tjänstemän att göra sina egna lagtolkningar. Detta får inte fortsätta!

Arne Gunnarsson,

Landsbygdspartiets arbetsgrupp

”Skitgubbarna”

Stor risk att fler super under coronakrisen

I Sverige finns över 320.000 barn som redan innan krisen for illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. När nu krisen leder till ökat drickande, spelande och troligtvis ökat bruk...

Coronan får oss att omvärdera

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Det är dags att börja jobba med naturen nu, inte mot!

Min sambo och jag skulle här om kvällen lasta knappt ett ton gammal matjord på ett släp. Släpet var tippbart, så vi skottade upp jorden i en skottkärra, gick med den till släpet,...

Så mycket bättre...

Drygt hälften av skogen är bolagsägd och bolagsskatten går till staten.

Stadsborna har sinkat bredband på landsbygden

Om man bor i staden, allt det man behöver finns nära och cykeln är det fordon man använder mest då är det lätt att tro att det är så hela landet fungerar. De som bor i den täta...

Bredband ska visst trollas fram

Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet.