Måndag 17 juni 2019

Lokaltidningen

Alliansen i Lycksele vill göra avtryck i skolan

Insändare · Published jun 12, 2019 at 01:15

Allianspartierna i Lycksele erövrade den politiska majoriteten i Lycksele efter valet 2018. Det kommer naturligtvis att märkas på många områden i samhället som på olika sätt speglar folkets vilja genom de valda politikerna.

Ett sådant område är skolan. Utbildningsnämnden har ansvaret för hela skolväsendet i Lycksele, från daghem/förskola till gymnasiet/komvux.

I utbildningsnämnden har den borgerliga gruppen: C, KD, L, och M bildat en arbetsgrupp för att i samtalsform diskutera problemområden, möjliga åtgärder, tänkbara lösningar, eventuella kontakter med andra aktörer.

Först ska sägas att vi var helt överens om att de eventuella skiljaktigheter som finns mellan våra partier på riksnivå inte får avspeglas i vårt arbete hemma i Lycksele. Vi var också överens om att vår arbetsgrupp ska träffas med viss regelbundenhet under hela mandatperioden, storleksordning 3 gånger per termin. Mötena är ideella, utan kommunalt arvode.

Vårt första möte var tisdag 21 maj. Vi jämförde våra erfarenheter. Några var/har varit lärare, några var mera iklädda föräldrarollen. Och varje parti hade med sig sina valprogram från i höstas, vilka alla hade barn- och utbildningsfrågor uttryckta på olika sätt. Vi läste upp dem för varandra och fann mycket gemensamt: Lärarrollen att få undervisa, elevhälsan, mobiltelefonernas vara eller inte vara på lektion, lärarnas auktoritet som ledare av lektionen måste stärkas. Rekrytera fritidspedagoger och specialpedagoger. Behåll glesbygdsskolorna och öka takten i renoveringar så att skolorna blir goda arbetsmiljöer för både barnen och de anställda.

Gruppen enades om att vid varje träff prioritera minst ett av områdena ovan. Vi enades snabbt vid denna träff att det var lärarnas arbetssituation som var mest aktuell. Oron i många klasser, avsaknad av personal som tar sig an behövande elever, oron att inte få uppbackning om någon störande elev behöver tillrättavisas och kanske rent av uppmanas lämna lektionen för att kamraterna ska få studiero. Hur ska vi som skolpolitiker kunna få en bild av detta utan att gå in i rektorernas arbetsområden? En tänkbar väg är att vid de möten vi inbjuds till som kontaktpolitiker ställa relevanta frågor till de lärarrepresentanter och föräldrar som också är inbjudna till dessa möten, som sker minst en gång per termin i varje skola i kommunen. Sammanställer vi de svar vi får och förhoppningsvis också goda förslag kan de ge underlag för ett politiskt agerande.

Vid kommande möten vet vi att det finns många fler områden i skolans värld att diskutera.

Betty-Ann Nilsson (KD)

Petra Svedin (C)

Camilla Augustsson (M)

Rickard Jakobsson (KD)

Krister Jonsson (L)

Louice Lindqvist Renman (L)

Hans Mårtensson (C)

Riskfyllt och dyrt att satsa på kärnkraft i Sverige

Trots att kärnkraften troligen är vårt mest subventionerade och mest riskfyllda energislag vill M och KD fortsätta att stödja den i stället för att satsa på förnybara...

Glesbygden har fått nytt fokus

Bevisligen har något hänt. Det har blivit ballt att skriva om lands- och glesbygd, även i riksmedierna Det är bra. Mindre bra är perspektiven. Ibland undrar jag om fördumningen...

Alliansen i Lycksele vill göra avtryck i skolan

Allianspartierna i Lycksele erövrade den politiska majoriteten i Lycksele efter valet 2018. Det kommer naturligtvis att märkas på många områden i samhället som på olika sätt...

Vad ska vi med släktgårdar till?

Jag råkade följa en twitterdiskussion om släktgårdar. Två läger utkristalliserade sig snabbt. Det hela startade med frågan: ”tror journalisterna på DN m.fl verkligen att man ”bor...

(S)trandhäll är inte trovärdig

Ann-Mari Begler tillsattes som generaldirektör för Försäkringskassan september 2015 av Socialdemokraterna. Hon fick uttryckliga order att sänka kostnaderna för Försäkringskassan,...

Glesbygden passar aldrig in

Äntligen är valtiderna över. För mig som är politiskt intresserad glesbygdsbo är de deprimerande att höra samma tugg varje valår, i timslånga debatter och i väntan på att någon...