Onsdag 27 maj 2020

Lokaltidningen

Alliansen i Lycksele vill göra avtryck i skolan

Insändare · Published jun 12, 2019 at 01:15

Allianspartierna i Lycksele erövrade den politiska majoriteten i Lycksele efter valet 2018. Det kommer naturligtvis att märkas på många områden i samhället som på olika sätt speglar folkets vilja genom de valda politikerna.

Ett sådant område är skolan. Utbildningsnämnden har ansvaret för hela skolväsendet i Lycksele, från daghem/förskola till gymnasiet/komvux.

I utbildningsnämnden har den borgerliga gruppen: C, KD, L, och M bildat en arbetsgrupp för att i samtalsform diskutera problemområden, möjliga åtgärder, tänkbara lösningar, eventuella kontakter med andra aktörer.

Först ska sägas att vi var helt överens om att de eventuella skiljaktigheter som finns mellan våra partier på riksnivå inte får avspeglas i vårt arbete hemma i Lycksele. Vi var också överens om att vår arbetsgrupp ska träffas med viss regelbundenhet under hela mandatperioden, storleksordning 3 gånger per termin. Mötena är ideella, utan kommunalt arvode.

Vårt första möte var tisdag 21 maj. Vi jämförde våra erfarenheter. Några var/har varit lärare, några var mera iklädda föräldrarollen. Och varje parti hade med sig sina valprogram från i höstas, vilka alla hade barn- och utbildningsfrågor uttryckta på olika sätt. Vi läste upp dem för varandra och fann mycket gemensamt: Lärarrollen att få undervisa, elevhälsan, mobiltelefonernas vara eller inte vara på lektion, lärarnas auktoritet som ledare av lektionen måste stärkas. Rekrytera fritidspedagoger och specialpedagoger. Behåll glesbygdsskolorna och öka takten i renoveringar så att skolorna blir goda arbetsmiljöer för både barnen och de anställda.

Gruppen enades om att vid varje träff prioritera minst ett av områdena ovan. Vi enades snabbt vid denna träff att det var lärarnas arbetssituation som var mest aktuell. Oron i många klasser, avsaknad av personal som tar sig an behövande elever, oron att inte få uppbackning om någon störande elev behöver tillrättavisas och kanske rent av uppmanas lämna lektionen för att kamraterna ska få studiero. Hur ska vi som skolpolitiker kunna få en bild av detta utan att gå in i rektorernas arbetsområden? En tänkbar väg är att vid de möten vi inbjuds till som kontaktpolitiker ställa relevanta frågor till de lärarrepresentanter och föräldrar som också är inbjudna till dessa möten, som sker minst en gång per termin i varje skola i kommunen. Sammanställer vi de svar vi får och förhoppningsvis också goda förslag kan de ge underlag för ett politiskt agerande.

Vid kommande möten vet vi att det finns många fler områden i skolans värld att diskutera.

Betty-Ann Nilsson (KD)

Petra Svedin (C)

Camilla Augustsson (M)

Rickard Jakobsson (KD)

Krister Jonsson (L)

Louice Lindqvist Renman (L)

Hans Mårtensson (C)

Stor risk att fler super under coronakrisen

I Sverige finns över 320.000 barn som redan innan krisen for illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. När nu krisen leder till ökat drickande, spelande och troligtvis ökat bruk...

Coronan får oss att omvärdera

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Det är dags att börja jobba med naturen nu, inte mot!

Min sambo och jag skulle här om kvällen lasta knappt ett ton gammal matjord på ett släp. Släpet var tippbart, så vi skottade upp jorden i en skottkärra, gick med den till släpet,...

Så mycket bättre...

Drygt hälften av skogen är bolagsägd och bolagsskatten går till staten.

Stadsborna har sinkat bredband på landsbygden

Om man bor i staden, allt det man behöver finns nära och cykeln är det fordon man använder mest då är det lätt att tro att det är så hela landet fungerar. De som bor i den täta...

Bredband ska visst trollas fram

Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet.